Palkka- ja palvelussuhdeasiat

Palvelussuhteen ehtoihin liittyvissä kyselyissä saat parasta ensikäden tietoa paikalliselta pääluottamusmieheltä tai luottamusmieheltä.

Luottamusmies ei vie asiaasi eteenpäin, ellet itse sitä halua. Tarvittaessa hän selvittää tapaustasi työnantajan kanssa ns. välittömässä neuvonpidossa. Sen jälkeen harkitaan, onko asia syytä viedä eteenpäin ns. paikallisneuvotteluihin ja keskusneuvotteluihin.

Jäsensivuilta löytyy tietoa opettajan palvelussuhteissa sovellettavasta säännöstöstä mm.

 • Virka- vai työsuhde
 • Irtisanomisajat
 • Määräaikaiset palvelussuhteet
 • Osa-aikatyön palkkaus
 • Viran tai toimen hakemiseen liittyvät asiat (hakeminen, rikostaustan selvittäminen, tyytymättömyys, muutoksenhaku)
 • Virkavapaudet (perhevapaat, sairausloma, vuorotteluvapaa, aikuisena opiskelemaan, lähiomaisen kuolema)
 • Koulun retket ja leirikoulusopimukset
 • Ongelmatilanteet

Mikäli epäilet, että jokin asia palvelussuhteen ehdoissa ei täsmää, tiedustele asiaa palkanlaskijalta tai esimieheltäsi. Voit myös ottaa yhteyttä heti luottamusmieheesi ja viimeistään siinä vaiheessa, jos et ole tyytyväinen palkanlaskijan/esimiehen vastauksiin.

Palvelussuhteen piiriin kuuluvista asioista löytyy lisätietoa OAJ:n jäsensivuilta. Jäsensivuille pääseminen edellyttää kirjautumista.

 

Työsuojelu- ja yhteistoiminta-asiat

Työelämän laatua arvioidaan mm. kysymyksillä, jotka koskevat

 • Fyysistä työympäristöä (ergonomia, työtilojen terveellisyys ja turvallisuus, siisteys ja ympäristö)
 • Sosiaalista työympäristöä  (arvostus, kohtelu, johtaminen ja työilmapiiri)
 • Psyykkistä työympäristöä (työhyvinvointi, motivaatio ja viihtyminen)
 • Työmäärän sopivuutta
 • Työntekijän kehittymis- ja vaikuttamismahdollisuuksia
 • Palvelussuhdeturvaa.

Työnantajan hyvällä henkilöstöpolitiikalla lisätään työelämän laatua ja toiminnan tuloksellisuutta.

Ongelmatapauksista tulee kertoa omalle esimiehelle. Luottamusmiehet toimivat yhteistoiminta-asioissa, ja työsuojelun yhteistoiminnasta tietää työsuojeluvaltuutettu. Heiltä saa myös neuvoja ja toimintaohjeita tilanteiden ratkaisemiseksi.

OAJ:n jäsenet saavat lisätietoja työsuojelusta ja yhteistoiminnasta OAJ:n jäsensivuilta. Jäsensivuille pääseminen edellyttää kirjautumista.

 

Lakipalvelut

Kun kaipaat neuvoja edunvalvontaan liittyvissä asioissa, käänny ensin asiasta riippuen paikallisen luottamusmiehesi, työsuojeluvaltuutetun tai paikallisyhdistyksesi puheenjohtajan puoleen.

Lakipalveluitten piiriin kuuluvia kysymyksiä ovat mm.

 • Palvelussuhdeturvaan liittyvät asiat (määräaikaisten palvelussuhteiden käyttö, opettajan tehtävien muuttaminen ja siirto virasta/toimesta toiseen, lomauttaminen ja palvelussuhteen päättyminen)
 • Opettajan psyykkiseen ja fyysiseen koskemattomuuteen liittyvät asiat sekä
 • Opettajan vastuukysymykset

OAJ:n lakimiesten neuvonta ja oikeusturvavakuutuksen käyttö on rajattu koskemaan jäsenen toimia opettajana, rehtorina tai lastentarhanopettajana.

OAJ:n jäsenet voivat lukea opettajan lakipalveluihin liittyvistä asioista lisää OAJ:n jäsensivuilta. Jäsensivuille pääseminen edellyttää kirjautumista. Jäsensivuilla on tietoa mm.

 • Eläkkeistä
 • Koulukiusaamisesta
 • Luokkaretkistä ja leirikouluista
 • Määräaikaisista palvelussuhteista
 • Opettajan viran tai toimen hakemisesta
 • Viranhakuun liittyvistä mahdollisista muutoksenhakumenettelyistä
 • Esimerkkejä erilaisista oikeustapauksista