OVTES 2014 – 2015  KVTES 2014 – 2015

Kunta-alan sopimukset täyttävät työllisyys- ja kasvusopimuksen ehdot. Lisäksi niihin jokaiseen sisältyy edistymistä tekstikysymyksissä, vaikka työllisyys- ja kasvusopimus ei sitä sinänsä edellyttänyt.

Sopimuskausi  Muodostuu kahdesta jaksosta

I                     1.3.2014- 31.12.2015 (22 kk) –

II                    1.1.2016- 31.1.2017 (13 kk)
 
Sopimuskausi on siten 22 + 13  kuukauden pituinen sisältäen kaksi sopimusjaksoa. Sopimusten ensimmäinen kausi on voimassa vuoden 2015 loppuun. Toinen kausi päättyy 31.1.2017, ja sen sopimuskorotuksista sovitaan pääasiassa myöhemmin erikseen. Korotusten taso on ensimmäisellä kaudella 20 euroa ja toisella 0,4 prosenttia, kuten kaikilla palkansaajilla.

II Sopimusjakso 1.1.2016–31.1.2017 (13 kk)

Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta kesäkuussa 2015. Keskusjärjestöjen jälkeen kunta-alan työmarkkinaosapuolet neuvottelevat toisen jakson sopimuskorotuksesta ja sen kohdentamisesta 30.6.2015 mennessä.

– Tärkeintä kokonaisratkaisussa on, että sillä luodaan jatkuvuutta ja luottamusta suomalaiseen sopimusyhteiskuntaan. Ratkaisu myös antaa kunnille ja valtiolle kovaa pohjaa suunnitella talouttaan vuosiksi eteenpäin, neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

Luukkaisen mukaan yksi tärkeimmistä keskitetyn kokonaisratkaisun ansioista on, että julkisen sektorin palkkojen ero yksityisen sektorin palkkoihin ei kasvanut.

OVTES KUNNALLINEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS

Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen 20 euron yleiskorotuksen kustannusvaikutusta vastaavat korotukset toteutetaan 1.7.2014:

 • Yleiskorotus 0,58 %
 • II kalleusluokan palkkoja korotetaan lisäksi 0,3 % eli yhteensä 0,88 %
  • Henkilökohtaiset lisät, koulu- ja kuntakohtaiset sekä taide- ja taitoaineiden lisät, siirtymäkauden lisät ja henkilökohtaiset palkanlisät pysyvät ennallaan
 • II kalleusluokan ylituntipalkkiokertoimen yhtenäistäminen kalleusluokan kertoimen 0,83 kanssa (voimaan lukuvuoden vaihteessa 1.8.2014)
 • Ammatillisten sekä vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opettajien (Osiot C ja F) 8. palveluvuoden vuosisidonnaisesta lisästä siirretään 1 prosenttiyksikkö peruspalkkoihin

Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen 1.7.2015 toteutettava yleiskorotus 0,4 %, josta osa voidaan käyttää sopijaosapuolten sopimalla tavalla.

 • Yleiskorotuksella korotetaan tehtäväkohtaista palkkoja sekä palkkaliitteen palkkoja ja palkkioita
  • Henkilökohtaiset lisät, koulu- ja kuntakohtaiset sekä taide- ja taitoaineiden lisät, siirtymäkauden lisät ja henkilökohtaiset palkanlisät pysyvät ennallaan. Tällä katetaan vuosilomamääräysten aiheuttamat kustannusvaikutukset.
 • Tarvittaessa palkantarkistuksesta osa voidaan käyttää järjestelyeränä, josta neuvotellaan erikseen ja tiedotetaan myöhemmin

Muita keskeisiä tekstimuutoksia
 

 • Kiertävien opettajien matkakustannusten korvaukset yhtenäistetään KVTES:n liitteen 16 mukaiseksi 1.8.2014 alkaen turvaten kuitenkin nykyisten viranhaltijoiden korvaustason säilyminen (Osio B 25 § ja 25 a §)
  • Koskee kaikkia opettajia, jotka opettavat useassa toimipaikassa. Määräystä sovelletaan viranhaltijoihin, pää- ja sivutoimisiin tuntiopettajiin.
  • Opettajalla on oikeus saada matkakustannusten korvaukset kuten KVTES:n liitteessä 16 on määritelty. Korvattavaa syntyy koulujen välisiltä matkoilta sekä työmatkasta kotoa pääkoulua kauempana olevaan kouluun. Oman auton käytöstä on aina erikseen sovittava työnantajan kanssa.
  • Kiertävälle opettajalle on määriteltävä pääkoulu. Pääkoulu on se koulu, jossa opettaja opettaa suurimman osan tunneistaan. Jos tällaista ei voida määrittää, on pääkoulu se koulu, jossa opettajan esimiehenä toimiva rehtori on.
  • Matka kotoa pääkoululle ei tule korvausten piiriin. Nämä työmatkat tulee opettajan ilmoittaa työtulovähennyksinä verottajalle. Oman auton käytöstä on verottajalle esitettävä riittävä selvitys.
   • Matka kotoa pääkoululle korvataan edelleen aikaisemman 25 § mukaan opettajan viranhaltijalle, joka on ollut 25 § soveltamisen piirissä lukuvuonna 2013–2014. Jos opettaja on ollut ko. lukuvuoden virkavapaalla tai muusta syystä kiertämättä ja palaa opettajan tehtäväänsä, sovelletaan hänen edelleen aikaisempaa määräystä. Tämä siirtymämääräys on voimassa sopimuskauden loppuun
     
 • Yleissivistävien oppilaitosten rehtoreille työajansuunnittelu ja sen seuranta (Osio B 9 §)
  • Rehtorin työaika tulee suunnitella ennen työvuoden alkua.
  • Työaikasuunnitelmaan tulee kirjata riittävällä tarkkuudella opetustyön sekä muut tehtävät.
  • Työaikasuunnitelman toteutumista on seurattava säännöllisesti ja tarvittaessa muutettava.
    
 • Lukion yksityisopiskelijan ylioppilaskirjoituksen valmistavasta tarkastamisesta ja arvostelusta maksetaan 1.8.2014 jälkeen aineenopettajalle kutakin koetta kohden palkkaliitteen mukainen korvaus.
  • Vieraan kielen kokeen ja äidinkielen kokeen eri osiot muodostavat yhden kokeen.
  • Ainereaalikokeen korjauksesta maksettava korvaus muuttuu ¼ osasta yhteen
  • Äidinkielen kokeen korjauksesta kahdesta yhteen.
  • Määräyksestä on poistettu rehtorille maksettava erillinen korvaus.
   • Palkkausjärjestelmän mukaisesti lukion ja aikuislukion rehtorin tehtäväkohtaisessa palkassa on huomioitava tehtävien vaativuus ja laajuus sekä muut lisätehtävät.
     
 • Sosiaali- ja terveysalojen sekä metsä- ja puutalousoppilaitosten opettajille työaikasuunnittelu, seuranta ja lisätyökorvaus

Sopimuskaudelle on sovittu työaika- ja palkkaustyöryhmästä.

KVTES KUNNALLINEN YLEINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 – 31.12.2015 ( – 31.1.2017)

Neuvottelutulos saavutettiin 24.10.2013. Soveltamisalalla työskentelee 318 000 viranhaltijaa ja työntekijää

Sopimuskausi  Muodostuu kahdesta jaksosta

I                     1.3.2014- 31.12.2015 (22 kk) –

II                    1.1.2016- 31.1.2017 (13 kk)

Palkankorotukset 1.7.2014

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.7.2014 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on20 euroa. Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan korotus on samassa suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka- tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi. Palkkausluvun 11 § mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 0,88 %.

Palkantarkistus 1.7. 2015

Tämän sopimuksen osapuolet käyvät 0,40 prosentin korotuksen keskitetystä käytöstä ja sen toteuttamistavasta neuvottelut 31.5.2014 mennessä. Osapuolet ovat sopineet, että KVTES:n IV luvun vuosilomamääräysten aiheuttama kustannusvaikutus 0,1 prosenttiyksikköä vähennetään 0,4 prosentista.

Mikäli neuvotteluissa jäljelle jäävästä 0,3 prosentin osuudesta ei päästä sopimuksen osapuolten kesken yksimielisyyteen, toteutetaan jäljelle jäävä osuus kokonaisuudessaan yleiskorotuksena.

Muut muutokset

II luku Palkanmaksu 18:

Palkka voidaan maksaa käteisenä vain työsopimuslain 2 luvun 16 §:ssä tarkoitetusta pakottavasta syystä.

III luku 23 § 2 mom:

Kokouspalkkio- korvataan sanalla kertapalkkio.

IV luku Vuosilomamääräykset

Vuosilomien karenssit poistuvat kokonaan. Vuosilomien siirto-oikeus kattaa jatkossa sekä vuosilomalain- että ves-tes mukaisia vuosilomapäiviä. Uudet määräykset tulevat voimaan 1.3.2014 ja niiden soveltamisesta tiedotetaan tarkemmin hyvissä ajoin ennen voimaantuloa.

Luottamusmieskorvaukset

Lisäksi luottamusmieskorvauksia korotettiin hieman. Uudet määräykset tulevat voimaan 1.3.2014.

Vuosilomapalkan määräytymien.

V luku

6 § Oikeus perhevapaisiin -soven tarkentaminen vuosilomapalkan määräytymisestä

Perhevapaa 9 § – Isyysrahaa maksetaan yhteensä enintään 54 arkipäivältä. Oikeus isyysrahaan jatkuu kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.

TES tarkistukset luottamusmiesten korvauksiin ja päätoimisen pääluottamusmiehen vähimmäispalkkaan,

Työryhmät

Palkkahinnoittelutyöryhmä

Työryhmän tehtävänä on sopimuskauden aikana uudistaa ja kehittää palkkahinnoitteluliitteitä sekä palkkausluvun palkkahinnoitteluosuutta.

Yleinen työaikatyöryhmä

Työryhmän tehtävänä on sopimuskauden aikana arvioida, kehittää työaikajärjestelmiä ja työaikaan liittyviä määräyksiä sekä niiden muutostarpeita työajan käytön tehostamiseksi sekä toiminnan tuloksellisuuden lisäämiseksi.

Ryhmillä tavoitteena selkeyttää, yksinkertaistaa ja ajanmukaistaa sopimusmääräyksiä.

Nuorisotakuu

Osapuolet pitävät myös nuorisotakuun piiriin kuuluvien nuorten työllistämistä tärkeänä ja ryhtyvät sopimuskauden aikana toimenpiteisiin sen edistämiseksi.

Sopimuksen voimaantulo

Tämä virka- työehtosopimus tulee voimaan sellaisenaan siinäkin tapauksessa, että työmarkkinoiden keskusjärjestöjen sopimusta ei katsota syntyneeksi 25.10.2013. Huom!

Tällöin sopimuskausi on 1.3.2014- 28.2.2015 ja palkankorotus toteutetaan jo 1.3.2014.

Tuolloin vuosilomamääräysten muutosten kustannusvaikutus 0,1 % vähennetään yleiskorotuksen arvosta.

Sopijaosapuolet

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

KUNTA-ALAN UNIONI RY

TEKNIIKKA JA TERVEYS KTN RY

TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TNJ RY/SUPER  PUOLESTAAN PERUSTETTAVAN PÄÄSOPIJAJÄRJESTÖN PUOLESTA

TEHY RY OMASTA PUOLESTAAN PERUSTETTAVAN PÄÄSOPIJAJÄRJESTÖN PUOLESTA